/catalog/296695a3fdd74f71b4ced1996c9b6856//Document/424188637298757.html/Document/423430430916677.html/Document/422738450387013.html/Document/421335462469701.html/Document/420956089200709.html/Document/420244068835397.html/Document/419142595375173.html/Document/418879737671749.html/Document/418156051357765.html/Document/417780141715525.html/Document/416729842651205.html/Document/416373677670469.html/Document/416014651207749.html/Document/414600654966853.html/Document/414232150913093.html/Document/413894034452549.html/Document/411749575036997.html/Document/411444007235653.html/Document/410989555187781.html/Document/410365315555397.html/Document/408937260335173.html/Document/408592682856517.html/Document/408239118336069.html/Document/402940329152581.html/Document/401521045061701.html/Document/401149456379973.html/Document/400819542675525.html/Document/400464907001925.html/Document/399363703992389.html/Document/399019061391429.html/Document/398327264952389.html/Document/397988956139589.html/Document/396547962679365.html/Document/396188926316613.html/Document/395839580831813.html/Document/395509538283589.html/Document/393696815161413.html/Document/393356444545093.html/Document/393008819511365.html/Document/391891180220485.html/Document/391256916983877.html/Document/390918744105029.html/Document/390528820486213.html/Document/389136971677765.html/Document/388763822231621.html/Document/388416565977157.html/Document/388045527777349.html/Document/386637062586437.html/Document/386290355249221.html/Document/386290343432261.html/Document/385922848862277.html/Document/384498574901317.html/Document/384178599956549.html/Document/383813990293573.html/Document/383450832826437.html/Document/383112784425029.html/Document/381983009394757.html/Document/381676021035077.html/Document/381338668412997.html/Document/380973198676037.html/Document/380625301606469.html/Document/376028059926597.html/Document/374587749163077.html/Document/374252417724485.html/Document/373905092177989.html/Document/373540837523525.html/Document/373226847809605.html/Document/311601443917893.html/Document/311285189517381.html/Document/310134890274885.html/Document/309794452426821.html/Document/309507604934725.html/Document/304898482892869.html/Document/304549706600517.html/Document/304188584996933.html/Document/303818784497733.html/Document/302700517105733.html/Document/302416475320389.html/Document/302077848256581.html/Document/301288627347525.html/Document/300279638184005.html/Document/274792263872581.html/Document/273024381308997.html/Document/272683642789957.html/Document/272351623921733.html/Document/271961406242885.html/Document/271560844214341.html/Document/270477420015685.html/Document/269881559916613.html/catalog/c51244b85e704db9a2a34ca396e9fe27//Document/375674108960837.html/Document/340619525128261.html/Document/340263572500549.html/Document/337103780888645.html/Document/336726028042309.html/Document/336395351863365.html/Document/336019384291397.html/Document/334605603291205.html/Document/334264344903749.html/Document/333908786077765.html/Document/333537608929349.html/Document/332422937043013.html/Document/323979240091717.html/Document/323624591507525.html/Document/322518056206405.html/Document/322224629981253.html/Document/321870777405509.html/Document/321154810175557.html/Document/319738524639301.html/Document/319395521761349.html/Document/319038449188933.html/Document/318684198744133.html/Document/317575537291333.html/Document/316584392339525.html/Document/297463116619845.html/Document/296410729726021.html/Document/294281412902981.html/Document/289614801383493.html/Document/289336711553093.html/Document/288989717336133.html/Document/267736666357829.html

性能测试需求分析怎么做?(下)

本系列文章我们为大家系统地介绍一下性能测试需求分析,让大家全面掌握性能测试的第一个环节。本系列文章将会从性能测试需求分析整体概述、性能测试需求分析内容、性能测试需求分析方法这三个方面进行展开。在(上)部分中,我们为大家介绍了性能测试需求的组成、基本概念等内容,本文我们继续为大家介绍性能测试需求分析的方法。

 

性能测试需求分析的方法分为两个大的方面,一个是性能测试需求的采集方法,一个是性能测试需求的信息分析方法。

 

首先我们先来看性能测试需求的采集方法。性能测试需求的采集可以通过以下4种方式去进行:在软件开发过程中的有关文档中获取;通过与软件用户沟通获取;参考类似项目的性能需求;采用业界公认的性能需求标准。

 

接下来我们再一起看一下性能测试需求的分析方法。性能测试需求的分析主要可以从以下几个方面入手:系统建设背景信息分析、系统自身信息分析、系统建设性能目标分析和测试工作要求信息分析。

 

首先我们先一起来看一下如何从系统建设背景信息着手,分析性能测试的需求。我们可以分析被测试系统在用户方纵向横向坐标、分析系统潜在的性能风险、分析系统相关方对于测试的职责、分析系统建设中影响测试的问题以及分析测试准备难点和周期来分析测试需求。

 

系统自身信息分析方法:分析业务压力导致的性能瓶颈、分析用户压力导致的性能瓶颈、分析技术设计或实现导致的性能瓶颈、分析系统部署或安全设备导致的性能瓶颈。

 

系统性能建设目标分析方法:分析业务时间目标、分析系统资源目标、分析业务处理效率目标、分析容量类目标、分析其他质量特性造成的性能下降风险。

 

系统性能测试工作要求分析方法:分析测试结果对于用户的意义、分析测试工作周期及工作时间、分析测试环境组成、分析测试过程带来的风险、分析用户其他特殊要求。

 

以上3篇文章就是我们为大家整理的性能测试需求分析的要点内容,接下来的文章会继续与大家分享性能测试设计相关的内容,欢迎大家继续关注。