/catalog/296695a3fdd74f71b4ced1996c9b6856//Document/488480491106373.html/Document/488479777673285.html/Document/488131539537989.html/Document/488129496956997.html/Document/487787449102405.html/Document/487786620837957.html/Document/487425698246725.html/Document/487425161941061.html/Document/487077007417413.html/Document/487076470157381.html/Document/486012783796293.html/Document/486011843792965.html/Document/485654058504261.html/Document/485653628149829.html/Document/485285488848965.html/Document/485005121204293.html/Document/485004810907717.html/Document/483634668224581.html/Document/483162688110661.html/Document/482456439619653.html/Document/480691329347653.html/Document/479981549019205.html/Document/479640516874309.html/Document/478581868011589.html/Document/478211995488325.html/Document/477860005101637.html/Document/477516631253061.html/Document/476091023597637.html/Document/475748190408773.html/Document/475747825885253.html/Document/475390229778501.html/Document/475389762682949.html/Document/475021811523653.html/Document/475021482278981.html/Document/474681074966597.html/Document/474680715309125.html/Document/473641910472773.html/Document/473641599152197.html/Document/472917246013509.html/Document/472916949708869.html/Document/472553316364357.html/Document/472553009672261.html/Document/472222551654469.html/Document/472222166081605.html/Document/470772911669317.html/Document/470772523974725.html/Document/470491812298821.html/Document/470491020734533.html/Document/470144418017349.html/Document/470144062480453.html/Document/469355727437893.html/Document/469355344896069.html/Document/469002772238405.html/Document/469002372866117.html/Document/465854760509509.html/Document/465854252036165.html/Document/465481503801413.html/Document/465481068789829.html/Document/465193214992453.html/Document/465192312610885.html/Document/464860703494213.html/Document/464860235079749.html/Document/463357444149317.html/Document/463351258955845.html/Document/462989079121989.html/Document/462988335923269.html/Document/462660239003717.html/Document/462658920042565.html/Document/461304163098693.html/Document/461301616328773.html/Document/460881708830789.html/Document/460876803891269.html/Document/460520743743557.html/Document/460513554071621.html/Document/460169107955781.html/Document/460168465489989.html/Document/459825920966725.html/Document/459825340420165.html/Document/458389364535365.html/Document/458388990779461.html/Document/458052748820549.html/Document/458051490840645.html/Document/457785747443781.html/Document/457785205239877.html/Document/457346283610181.html/Document/457345117622341.html/Document/456266454548549.html/Document/456265627877445.html/Document/455911269912645.html/Document/455557920325701.html/Document/455557492965445.html/Document/455218049572933.html/Document/454857812234309.html/Document/453789017641029.html/Document/453449959817285.html/Document/453079570784325.html/Document/452403319308357.html/Document/451310486503493.html/Document/450994786713669.html/Document/450345001971781.html/Document/449962449588293.html/Document/448929358094405.html/Document/448230949081157.html/Document/447863453311045.html/Document/446102887440453.html/Document/445725270851653.html/Document/445022107115589.html/Document/443641819930693.html/Document/443271687684165.html/Document/443270796382277.html/Document/443270370861125.html/Document/441430268338245.html/Document/441419688190021.html/Document/441419056222277.html/Document/440429294637125.html/Document/438340763410501.html/Document/437986291200069.html/Document/437603819495493.html/Document/436191615103045.html/Document/435855229702213.html/Document/435147718438981.html/Document/434051877818437.html/Document/433366954807365.html/Document/432997464641605.html/Document/432628688769093.html/Document/432266670596165.html/Document/430907430723653.html/Document/428784032424005.html/Document/428385797652549.html/Document/428062862630981.html/Document/427712386293829.html/Document/426283111870533.html/Document/424188637298757.html/Document/423430430916677.html/Document/422738450387013.html/Document/421335462469701.html/Document/420956089200709.html/Document/420244068835397.html/Document/419142595375173.html/Document/418879737671749.html/Document/418156051357765.html/Document/417780141715525.html/Document/416729842651205.html/Document/416373677670469.html/Document/416014651207749.html/Document/414600654966853.html/Document/414232150913093.html/Document/413894034452549.html/Document/411749575036997.html/Document/411444007235653.html/Document/410989555187781.html/Document/410365315555397.html/Document/408937260335173.html/Document/408592682856517.html/Document/408239118336069.html/Document/402940329152581.html/Document/401521045061701.html/Document/401149456379973.html/Document/400819542675525.html/Document/400464907001925.html/Document/399363703992389.html/Document/399019061391429.html/Document/398327264952389.html/Document/397988956139589.html/Document/396547962679365.html/Document/396188926316613.html/Document/395839580831813.html/Document/395509538283589.html/Document/393696815161413.html/Document/393356444545093.html/Document/393008819511365.html/Document/391891180220485.html/Document/391256916983877.html/Document/390918744105029.html/Document/390528820486213.html/Document/389136971677765.html/Document/388763822231621.html/Document/388416565977157.html/Document/388045527777349.html/Document/386637062586437.html/Document/386290355249221.html/Document/386290343432261.html/Document/385922848862277.html/Document/384498574901317.html/Document/384178599956549.html/Document/383813990293573.html/Document/383450832826437.html/Document/383112784425029.html/Document/381983009394757.html/Document/381676021035077.html/Document/381338668412997.html/Document/380973198676037.html/Document/380625301606469.html/Document/376028059926597.html/Document/374587749163077.html/Document/374252417724485.html/Document/373905092177989.html/Document/373540837523525.html/Document/373226847809605.html/Document/311601443917893.html/Document/311285189517381.html/Document/310134890274885.html/Document/309794452426821.html/Document/309507604934725.html/Document/304898482892869.html/Document/304549706600517.html/Document/304188584996933.html/Document/303818784497733.html/Document/302700517105733.html/Document/302416475320389.html/Document/302077848256581.html/Document/301288627347525.html/Document/300279638184005.html/Document/274792263872581.html/Document/273024381308997.html/Document/272683642789957.html/Document/272351623921733.html/Document/271961406242885.html/Document/271560844214341.html/Document/270477420015685.html/Document/269881559916613.html/catalog/c51244b85e704db9a2a34ca396e9fe27//Document/375674108960837.html/Document/340619525128261.html/Document/340263572500549.html/Document/337103780888645.html/Document/336726028042309.html/Document/336395351863365.html/Document/336019384291397.html/Document/334605603291205.html/Document/334264344903749.html/Document/333908786077765.html/Document/333537608929349.html/Document/332422937043013.html/Document/323979240091717.html/Document/323624591507525.html/Document/322518056206405.html/Document/322224629981253.html/Document/321870777405509.html/Document/321154810175557.html/Document/319738524639301.html/Document/319395521761349.html/Document/319038449188933.html/Document/318684198744133.html/Document/317575537291333.html/Document/316584392339525.html/Document/297463116619845.html/Document/296410729726021.html/Document/294281412902981.html/Document/289614801383493.html/Document/289336711553093.html/Document/288989717336133.html/Document/267736666357829.html

软件测试实验室管理评审五大要素解读

管理评审是运行CNAS软件测试实验室质量体系评价的重要手段,能够帮助实验室更好地改进质量体系,是软件测试实验室完善软件测试体系必须要做好的一项工作。cnas官方发布的规范性文件中,也要求了实验室或检验机构的管理层应按照策划的时间间隔对实验室的管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并进行必要的变更或改进。

 

管理评审的时机:

 

管理评审应当注意到实验室或检验机构的组织、设施、设备、程序和活动中已经发生的变化和需求发生的变化。内部或外部的质量审核结果、实验室间比对或能力验证的结果、认可机构的监督访问或评审结果、或客户的投诉都可能对体系提出改进的需求。质量方针和质量目标也应当进行评审,必要时进行修订。应当建立下一年度的质量目标和措施计划。管理评审宜至少每年开展一次。

 

管理评审的人员分工:

 

组织的管理层负责实施质量管理体系的评审。 管理层中负责设计和实施组织的质量管理体系、负责组织的技术运作、负责根据内部审核和外部评审的结果做出决定的管理者应参与管理评审。质量负责人应当负责确保所有评审工作依据规定的程序系统地实施,并记录管理评审的结果。质量负责人和执行经理应当负责确保管理评审所确定的措施在规定的时间内完成。

 

管理评审的内容:

 

评审至少应当包括以下内容:a) 前次管理评审中发现的问题;b) 质量方针、中期和长期目标;c) 质量和运作程序的适宜性,包括对体系(包括质量手册)修订的需求;d) 管理和监督人员的报告;e) 前次管理评审后所实施的内部审核的结果及其后续措施;f) 纠正措施和预防措施的分析;g) 认可机构监督访问和评审的报告,以及组织所采取的后续措施;h) 来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施;i) 组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他检测/校准领域参加此类活动的需求;j) 内部质量控制检查的结果的趋势分析;k) 当前人力和设备资源的充分性;l) 对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估;m) 对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求;n) 对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析;o) 改进和建议。

 

管理评审结果:

 

管理评审的结果应当输入组织的策划系统,并应当包括:a) 质量方针、中期和长期目标的修订;b) 预防措施计划,包括制定下一年度的目标;c) 正式的措施计划,包括完成拟定的对管理体系和/或组织目标的运作的改进的时间安排。

 

管理者应当负责确保评审所产生的措施按照要求在适当和约定的日程内得以实施。在定期的管理会议中应当监控这些措施及其有效性。

应当保存所有管理评审的记录。记录可以是评审会议的会议纪要,并应明确指出所需采取的措施,以及措施的负责人和完成期限。质量负责人应当负责确保评审产生的措施予以记录。记录应当易于获得并按规定的时间保存。

 

管理评审报告:

 

管理评审报告的内容至少包括:

a) 管理体系及其过程的有效性;

b) 履行本准则要求相关的检验检测活动的改进;

c) 提供所需的资源;

d) 所需的变更。

CNAS软件测试实验室

(报告模版)

 

 以上就是我们跟大家分享的CNAS软件测试实验室管理评审细节及评审报告模板,如需更多资料可评论或私信交流。