/catalog/296695a3fdd74f71b4ced1996c9b6856//Document/488480491106373.html/Document/488479777673285.html/Document/488131539537989.html/Document/488129496956997.html/Document/487787449102405.html/Document/487786620837957.html/Document/487425698246725.html/Document/487425161941061.html/Document/487077007417413.html/Document/487076470157381.html/Document/486012783796293.html/Document/486011843792965.html/Document/485654058504261.html/Document/485653628149829.html/Document/485285488848965.html/Document/485005121204293.html/Document/485004810907717.html/Document/483634668224581.html/Document/483162688110661.html/Document/482456439619653.html/Document/480691329347653.html/Document/479981549019205.html/Document/479640516874309.html/Document/478581868011589.html/Document/478211995488325.html/Document/477860005101637.html/Document/477516631253061.html/Document/476091023597637.html/Document/475748190408773.html/Document/475747825885253.html/Document/475390229778501.html/Document/475389762682949.html/Document/475021811523653.html/Document/475021482278981.html/Document/474681074966597.html/Document/474680715309125.html/Document/473641910472773.html/Document/473641599152197.html/Document/472917246013509.html/Document/472916949708869.html/Document/472553316364357.html/Document/472553009672261.html/Document/472222551654469.html/Document/472222166081605.html/Document/470772911669317.html/Document/470772523974725.html/Document/470491812298821.html/Document/470491020734533.html/Document/470144418017349.html/Document/470144062480453.html/Document/469355727437893.html/Document/469355344896069.html/Document/469002772238405.html/Document/469002372866117.html/Document/465854760509509.html/Document/465854252036165.html/Document/465481503801413.html/Document/465481068789829.html/Document/465193214992453.html/Document/465192312610885.html/Document/464860703494213.html/Document/464860235079749.html/Document/463357444149317.html/Document/463351258955845.html/Document/462989079121989.html/Document/462988335923269.html/Document/462660239003717.html/Document/462658920042565.html/Document/461304163098693.html/Document/461301616328773.html/Document/460881708830789.html/Document/460876803891269.html/Document/460520743743557.html/Document/460513554071621.html/Document/460169107955781.html/Document/460168465489989.html/Document/459825920966725.html/Document/459825340420165.html/Document/458389364535365.html/Document/458388990779461.html/Document/458052748820549.html/Document/458051490840645.html/Document/457785747443781.html/Document/457785205239877.html/Document/457346283610181.html/Document/457345117622341.html/Document/456266454548549.html/Document/456265627877445.html/Document/455911269912645.html/Document/455557920325701.html/Document/455557492965445.html/Document/455218049572933.html/Document/454857812234309.html/Document/453789017641029.html/Document/453449959817285.html/Document/453079570784325.html/Document/452403319308357.html/Document/451310486503493.html/Document/450994786713669.html/Document/450345001971781.html/Document/449962449588293.html/Document/448929358094405.html/Document/448230949081157.html/Document/447863453311045.html/Document/446102887440453.html/Document/445725270851653.html/Document/445022107115589.html/Document/443641819930693.html/Document/443271687684165.html/Document/443270796382277.html/Document/443270370861125.html/Document/441430268338245.html/Document/441419688190021.html/Document/441419056222277.html/Document/440429294637125.html/Document/438340763410501.html/Document/437986291200069.html/Document/437603819495493.html/Document/436191615103045.html/Document/435855229702213.html/Document/435147718438981.html/Document/434051877818437.html/Document/433366954807365.html/Document/432997464641605.html/Document/432628688769093.html/Document/432266670596165.html/Document/430907430723653.html/Document/428784032424005.html/Document/428385797652549.html/Document/428062862630981.html/Document/427712386293829.html/Document/426283111870533.html/Document/424188637298757.html/Document/423430430916677.html/Document/422738450387013.html/Document/421335462469701.html/Document/420956089200709.html/Document/420244068835397.html/Document/419142595375173.html/Document/418879737671749.html/Document/418156051357765.html/Document/417780141715525.html/Document/416729842651205.html/Document/416373677670469.html/Document/416014651207749.html/Document/414600654966853.html/Document/414232150913093.html/Document/413894034452549.html/Document/411749575036997.html/Document/411444007235653.html/Document/410989555187781.html/Document/410365315555397.html/Document/408937260335173.html/Document/408592682856517.html/Document/408239118336069.html/Document/402940329152581.html/Document/401521045061701.html/Document/401149456379973.html/Document/400819542675525.html/Document/400464907001925.html/Document/399363703992389.html/Document/399019061391429.html/Document/398327264952389.html/Document/397988956139589.html/Document/396547962679365.html/Document/396188926316613.html/Document/395839580831813.html/Document/395509538283589.html/Document/393696815161413.html/Document/393356444545093.html/Document/393008819511365.html/Document/391891180220485.html/Document/391256916983877.html/Document/390918744105029.html/Document/390528820486213.html/Document/389136971677765.html/Document/388763822231621.html/Document/388416565977157.html/Document/388045527777349.html/Document/386637062586437.html/Document/386290355249221.html/Document/386290343432261.html/Document/385922848862277.html/Document/384498574901317.html/Document/384178599956549.html/Document/383813990293573.html/Document/383450832826437.html/Document/383112784425029.html/Document/381983009394757.html/Document/381676021035077.html/Document/381338668412997.html/Document/380973198676037.html/Document/380625301606469.html/Document/376028059926597.html/Document/374587749163077.html/Document/374252417724485.html/Document/373905092177989.html/Document/373540837523525.html/Document/373226847809605.html/Document/311601443917893.html/Document/311285189517381.html/Document/310134890274885.html/Document/309794452426821.html/Document/309507604934725.html/Document/304898482892869.html/Document/304549706600517.html/Document/304188584996933.html/Document/303818784497733.html/Document/302700517105733.html/Document/302416475320389.html/Document/302077848256581.html/Document/301288627347525.html/Document/300279638184005.html/Document/274792263872581.html/Document/273024381308997.html/Document/272683642789957.html/Document/272351623921733.html/Document/271961406242885.html/Document/271560844214341.html/Document/270477420015685.html/Document/269881559916613.html/catalog/c51244b85e704db9a2a34ca396e9fe27//Document/375674108960837.html/Document/340619525128261.html/Document/340263572500549.html/Document/337103780888645.html/Document/336726028042309.html/Document/336395351863365.html/Document/336019384291397.html/Document/334605603291205.html/Document/334264344903749.html/Document/333908786077765.html/Document/333537608929349.html/Document/332422937043013.html/Document/323979240091717.html/Document/323624591507525.html/Document/322518056206405.html/Document/322224629981253.html/Document/321870777405509.html/Document/321154810175557.html/Document/319738524639301.html/Document/319395521761349.html/Document/319038449188933.html/Document/318684198744133.html/Document/317575537291333.html/Document/316584392339525.html/Document/297463116619845.html/Document/296410729726021.html/Document/294281412902981.html/Document/289614801383493.html/Document/289336711553093.html/Document/288989717336133.html/Document/267736666357829.html

CNAS软件测试实验室供应商评价要素解读

供应商的管理水平直接关系到为实验室提供产品与服务的质量和能力。任何为实验室提供供应品和服务的供应商都应该有明确的法律地位,某些特定商品还需要有相应的生产和经营许可证。供应商的技术水平如提供的校准结果能否有效溯源;不确定度和检出限能否达到实验室要求。

 

CNAS:CL01-2018文件中规定了实验室应有以下活动的程序,并保存相关记录:

a)确定、审查和批准实验室对外部提供的产品和服务的要求;

b)确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则;

c)在使用外部提供的产品和服务前,或直接提供给客户之前,应确保符合实验室规定的要求,或适用时满足本准则的相关要求;

d)根据对外部供应商的评价、监控表现和再次评价的结果采取措施。

 

供应商评价体系不能过于简单,要涵盖重要的评价要素。对供应商的评价应根据实验室自身特点制定标准的评价体系,并随着实验室的采购要求不断更新。无论是有形产品还是无形的服务,实验室都应依据质量、价格、交货准时性和批量等,形成一个全面的供应商评估指标体系,只有这样才能对供应商做出全面、具体、客观的评价。

 

对软件检测实验室来说,与其他实验室不同的是,对于用于测试的软件(操作系统、数据库、支持软件、测试工具等),需要调查评价软件开发商/供应商的资质、质量和信誉等证明材料,包括:营业执照、软件产品登记和著作权登记证书、软件产品目录,以及软件安装、培训、维护、升级等服务等内容。

 

供应商评价流程:

 

1、明确职责

明确负责供应商考核和合格供应商名录批准的直接负责人,一般由实验室技术负责人编制采购品质量和验收要求。质量负责人组织对供应商的评估,根据评估结果建立合格供应商名录并进行维护。检测和技术人员负责对供给品的质量检验并将结果反馈给质量负责人。实验室最高管理者应赋予相关人员权限,给予资金和人员支持。一般来说合格供应商名录应由最高管理者或管理者代表审批,采购人员只能在合格供应商名录中选择合适的供应商。

 

2、编制程序文件

 

制定《服务和供应品采购控制程序》规定如何选择和购买对检测结果质量有影响的服务和供应品。采购文件应包含描述所购服务和供应品的资料,技术内容在发出前应通过审查和批准。 

3、建立考核合格供应商的标准

合格供应商的考核可以从以下几个方面去考虑:供应商基本情况,如供应商的注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、获认证情况;供应商的能力,生产能力、稳定性、及时性、资源的可靠性;供应品和服务的性价比及其综合实力。实验室可根据自身要求为各项指标加权,确定合格分数线。 

4、供应商考核

第一阶段,根据供应商提供的证据和实验室掌握的情况来评价,此阶段主要关注实验室的资质和管理水平。

第二阶段,对有意向的供应商请实验室相关人员或聘请第三方机构开展考核,确认供应商的技术水平和服务能力。

第三个阶段,采用线性加权法给每个指标分配一个权重,根据供应商各项指标的得分与相应权重的乘积之和来给供应商打分,根据实验室划定的分数线来判断该供应商是否合格或择优选择。

5、建立合格供应商名录

实验室不应仅停留在保存合格供应商名录和评价记录,还应对合格供应商进行监督。及时淘汰不符合要求的供应商,并对采购过程及供方进行评价和控制,经常更新评价表和名录,必要时对合格供应商试行分级管理。