/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

CNAS软件测试实验室性能测试工具操作指导书怎么写?

操作指导书是一种非常基本的工具,为操作者正确完成工作提供帮助。在CNAS认证过程中,有无设备操作指导书以及操作人员对设备的操作是否熟练、规范,是非常重要的一部分内容。我们都知道,软件测试实验室在申请CNAS资质时,如果选择使用开源软件,需要测试机构提供开源测试工具产品与商业测试工具产品的比对证明,证明两者测试结果相一致,导致很难通过开源的JMeter 来完成认证。所以本文主要给大家介绍一下,性能测试工具LoadRunner的操作流程。

 

首先我们先来整体看一下性能测试工具LoadRunner的使用步骤。LoadRunner的使用主要分为性能测试脚本录制、上传性能测试脚本、创建性能测试集和性能测试场景、配置性能测试场景、运行性能测试场景和最后的查看性能测试结果。

 

接下来就带大家详细了解一下整个过程:


1、进入LoadRunner测试工具

性能测试工具LoadRunner

2、上传性能测试脚本
(注:若没有可用测试脚本,可下载VuGen进行录制)

LoadRunner上传脚本

3、创建性能测试场景
打开测试管理 ,创建测试集和测试场景,选择工作负载/计划类型

LoadRunner创建场景

4、配置性能测试场景
(1)选择测试虚拟用户数量

性能测试工具虚拟用户

(2)选择Controller 

LoadRunner Controller

(3)选择Load Generator,点击分配和确定按钮

LoadRunner

(4)配置测试场景计划  

LoadRunner配置场景

5、运行性能测试场景
(1)运行测试场景

LoadRunner运行场景

(2)运行初始化配置 

LoadRunner运行初始化配置

(3)测试场景运行查看

LoadRunner运行查看

(4)测试视图添加在右侧视图中根据需要勾选需要查看的测试视图 

image.png

6、查看性能测试结果
在测试场景运行完成后打开测试结果

查看性能测试结果

以上就是我们为大家整理的性能测试工具LoadRunner的大体使用流程,还有一些脚本录制、监控等相关的功能,在这里就不展开给大家一一介绍了。如果大家需要性能测试作业指导书模版,也可以私信我获取,后面会继续为大家介绍软件八个特性的测试作业指导书,欢迎大家继续关注。