/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

软件测试实验室软件测试作业指导书怎么编写?

软件测试作业指导书是软件测试实验室申请CNAS文件体系中的重要组成部分,CNAS认可准则中明确要求:为了保证不影响软件测试方法的运用和测试结果,实验室应具有适当的软件测试方法使用指导书,有措施确保测试用例、测试脚本、测试数据和测试工具的一致、有效。实验室应制定测试计划、测试需求和测试用例及其执行方案,通过文档化方式明确选定的测试方法。实验室应通过培训、技术咨询或技术指导方式确保能够正确运用选择的测试方法。

软件测试实验室编制软件测试作业指导书,最重要的参考依据是GB/T 25000.51-2016《软件产品质量要求和测试细则》和GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10 部分:系统与软件质量模型》。本文我们就来介绍一下,如何参照GB/T 25000标准编写软件测试作业指导书。

一份完整的软件测试作业指导书需要包含目的、范围、职责、测试流程、相关文件和相关记录。本文我们主要针对关键部分--【测试流程】进行展开介绍。

软件测试的流程主要有测试任务的接收、测试计划的制定、测试分析与设计、测试准备、测试执行和回归测试、测试评价与测试报告编制、测试结束。

CNAS申请


测试任务的接收可以根据前面人员职责部分的相关内容,规定与客户沟通的流程与环节。测试计划部分,GB/T 25000.51标准明确了测试计划需要包含的内容:需要给出明确的判定准则;规定测试环境;对测试进度进行明确规定;应该识别;更新并记录测试活动中存在的风险,并提供应对措施;应明确每个测试活动需要的人力资源;明确所需的工具以及规定沟通方式和机制。

测试分析与设计需要根据GB/T 25000.10中明确的软件产品八大特性设计测试用例。针对测试用例的内容,GB/T 25000.51标准中有明确的相关要求,明确了测试用例中需要包含的内容。

测试准备环节需要包含的内容有测试环境准备、测试数据准备、测试工具准备等。测试执行和回归测试环节需要注意把测试过程中需要记录的文件以及环节明确规定出来。最后根据软件更改文档,分析回归测试的范围,确定回归测试的测试方法、测试用例,并执行回归测试。

测试报告环节,测试报告的规范以及需要包含的内容在GB/T 25000.51标准中也有明确规定。作业指导书中还需要明确测试结果的评价标准,测试评价标准也可以参照GB/T 25000.51标准的“测试与评价”部分进行设计。最后将项目结束后需要归档的记录文件进行规定,这样一个完整的软件测试作业指导书就完成了。需要参考模版可以私信我,也欢迎大家评论区交流。

 

 

(谢绝转载)