/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

性能测试工具LoadRunner操作手册之动作与事务(一)

大家都知道,软件测评实验室在申请CNAS认可时,必不可少的测试工具就是性能测试工具LoadRunner。LoadRunner的使用环节大致分为性能测试脚本录制、创建和配置性能测试场景、运行性能测试场景和性能测试结果分析这几个环节。前面的文章中我们为大家讲解了LoadRunner的脚本录制和脚本回放,本文我们主要为大家讲解性能测试工具LoadRunner的动作与事务。

 

该部分我们主要从:1)在一个虚拟用户脚本中创建多个 LoadRunner Actions、2)配置 LoadRunner Actions 以达到负载测试的目标、3)LoadRunner 事务的功能说明、4)插入 LoadRunner 事务来测量业务流程的响应时间这四部分进行展开。今天先为大家介绍如何在一个虚拟用户脚本中创建多个 LoadRunner Actions。

 

Action指一个虚拟脚本中的一组已录制的用户动作。这组用户动作通过脚本迭代可以模拟一个特定的用户执行的任务。

 

一个脚本包含多个 Actions的逻辑大致可以用下图来表示:

软件测评实验室

将测试计划关联到 Actions。在虚拟用户模型或测试目标中定义的基本 Actions。

 

例如:

• 在购买一本书前查询 5 次是一个 action

• 检查数据库,新的订单是否被加到了前一个 action 中

 

基于收集到的信息,我们需要创建的虚拟用户脚本包括:

• 登录系统

• 选择一件商品并把它放到购物篮中

(这个操作被执行多次)

• 购买被放到购物篮中的商品

• 退出系统

 

接下来给大家举一个,一个脚本多个 Actions 文件的例子:由于购买的动作执行了多次,而结帐的动作只执行一次,所以将这两个动作记录到不同的 actions 中:

 

• 将用户登陆系统的步骤记录到 ‘vuser_init’ 中

• 将选择一件商品的步骤记录到 ‘Action’ 中

• 将放置商品到购物篮中的步骤记录到 ‘Action1’ 中

• 将结帐并退出系统的步骤记录到 ‘vuser_end’ 中

软件测评实验室

下面我们来看一下,如何创建包含多个 Actions 的脚本。

软件测评实验室

脚本创建完成后,我们需要对以创建的Actions进行重命名操作。

软件测评实验室

最后再跟大家解释一下,我们为什么要在一个脚本中使用多个 Action 。首先, 在一个脚本中使用多个 Action 可以更好地模拟用户的真实操作。设置某些Action文件可以比其他Action文件执行更多次(权重)。与此同时,在一个脚本中使用多个 Action 还可以单独地录制登录系统和退出系统的步骤。

 

(谢绝转载)