/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

GB/T 25000.51解读——软件产品的可靠性怎么测?

GB/T 25000.51-2016《软件产品质量要求和测试细则》是申请软件检测CNAS认可一定会用到的一部国家标准。在前面的文章中,我们为大家整体介绍了GB/T 25000.51-2016《软件产品质量要求和测试细则》国家标准的结构和所涵盖的内容以及对软件产品的八大质量特性中的功能性、性能效率、易用性和兼容性进行了详细解读。本文继续为大家介绍如何针对这七大方面开展软件产品的可靠性测试。

软件检测CNAS认可

可靠性指的是系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行指定功能的程度。软件产品的可靠性包括:成熟性、可用性、容错性、易恢复性和依从性。

 

成熟性指的是系统、产品或组件在正常运行时满足可靠性要求的程度。也就是软件在各种正常运行的情况下是否可靠运行,包括:

大负载压力情况下;大数据量下。

 

可用性指的是系统、产品或组件在需要使用时能够进行操作和访问的程度,通俗来讲就是软件是否连续可用,如:系统可用性,如7*24小时;平均宕机时间,如,全年宕机时间小于1小时。

 

容错性指尽管存在硬件或软件故障,系统、产品或组件的运行符合预期的程度。通俗讲就是软件在遇到软硬件故障时,有相应的容错措施来避免软件运行失效,包括:硬件故障,如,服务器宕机、断电、断网等,硬件故障恢复后,软件不能出现运行失效现象;软件故障,如,软件处理异常输入数据,不能出现运行失效的现象。

 

易恢复性指在发生中断或失效时,产品或系统能够恢复直接受影响的数据并重建期望的系统状态的程度。也就是软件在出现失效后是否可以恢复原有的正常状态,包括:平均恢复时间,系统宕机后的恢复所需时间长短,如20分钟;数据备份完整性,定期备份的数据项是否完整。

 

依从性指产品或系统遵循与可靠相关的标准、约定或法规以及类似规定的程度,也就是软件的功能是否符合相关标准、法规对可靠性方面的要求。

 

GB/T 25000.51-2016标准中对可靠性的要求有:

软件检测CNAS认可

实际执行测试的过程中,我们可以这样去理解:

 

5.3.5.1 ---软件的可靠性表现应与用户文档集所述的可靠性特征一致,包括成熟性、可用性、容错性、易恢复性及可靠性的依从性等。

5.3.5.2 ---RUSP对引起系统失效或数据丢失等差错的处置,应与用户文档集和产品说明一致,如用户文档集所述的因系统长时间无响应进行中止操作时,提供数据恢复功能,以防止数据丢失。

5.3.5.3 ---软件在用户文档集明示的限制范围内使用时,即使容量达到或试图超出规定极限时,以及当用户执行错误操作或不正确的输入时,也不应出现数据丢失。

5.3.5.4 ---在输入无效数据时,软件应有错误提示或警告,并拒绝接受,如手机号码中输入了文字。

5.3.5.5 ---发生致命性错误,导致中断或失效时,软件应能自行恢复,或者提供易理解的提示信息指导用户处理并完成系统恢复。如关闭系统、备份数据后重启等。

 

根据上述内容,软件产品的可靠性测试可以总结归纳如下:

软件检测CNAS认可

(谢绝转载)