/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

GB/T 25000.51解读——软件产品的兼容性怎么测?

GB/T 25000.51-2016《软件产品质量要求和测试细则》是申请软件检测CNAS认可一定会用到的一部国家标准。在前面的文章中,我们为大家整体介绍了GB/T 25000.51-2016《软件产品质量要求和测试细则》国家标准的结构和所涵盖的内容以及对软件产品的八大质量特性中的功能性和性能效率进行了详细解读。本文继续为大家解读软件产品的兼容性测试。 

软件测试cnas认可

软件产品的兼容性测试指的是在共享相同的硬件或软件环境的条件下,产品、系统或组件能够与其他产品、系统或组件交换信息,和/或执行其所需要的功能的程度。主要包括三个方面:共存性、互操作性和依从性。

 

首先我们一下看一下共存性。共存性是在与其他产品共享通用的环境和资源的条件下,产品能够有效执行其所需的功能并且不会对其他产品造成负面影响的程度。通俗点讲,就是被测软件和其他软件在同一个软硬件环境下是否可以共存(或者说相互不影响)。如,我们的OA系统与CRM系统部署在同一台服务器上,两者可以共存运行。

 

互操作性指的是两个或多个系统、产品或组件能够交换信息并使用已交换的信息的程度。也就是软件是否可以与其它系统或组件进行信息交换,并使用交换的信息进行正常的信息处理。包括:数据格式的可交换性,如,软件支持.xlsx、.docx文件的导入导出等;数据传输的交换接口:在与其他软件进行通信时,交换接口的功能是否能正确实现,如:OA系统与CRM系统可交换客户信息等。

 

依从性指的是产品或系统遵循与兼容性相关的标准、约定或法规以及类似规定的程度。也就是软件是否符合相关标准、法规的兼容性要求。

 

GB/T 25000.51质量模型中,对软件产品兼容性的要求有:

 

5.3.3.1 --如果用户能够安装软件产品,则应能遵循安装文档的指导,如设置平台或系统环境参数等,使得RUSP的已安装组件能够兼容当前的安装环境。

 

5.3.3.2 --RUSP的兼容性特征应与用户文档集和产品说明定义的一致。

 

5.3.3.3 --如果RUSP保持兼容性需要提前配置环境和参数,则需要在用户文档集中明确说明。如,安装所需的操作系统版本,或者数据库的配置信息和参数设置等。

 

5.3.3.4 --用户文档集中应指明兼容性类型(如共存性、互操作性),以及兼容性涉及的功能、数据或流程。

 

5.3.3.5 --RUSP应明确负责兼容性的组件。

 

5.3.3.6 --如果用户能够安装软件,应在安装前明示安装对组件有共存性的约束条件,如:安装杀毒软件前需要卸载其他杀毒软件的提醒说明。

 

根据上述要求,软件产品的兼容性测试项可归纳如下:

软件测试cnas认可

后面的文章会继续针对软件产品的其他质量特性进行解读,欢迎大家继续关注。