/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

软件性能测试作业指导书怎么编写?

软件性能测试是对系统功能操作的响应时间、支撑的并发用户数、系统的业务处理能力等性能指标进行测试验证,并对性能问题进行诊断优化。软件测试实验室编制规范科学的软件性能测试作业指导书不仅是满足cnas软件实验室评审的要求,也可以帮助软件测评实验室对软件评测业务中的性能测试过程进行规范化,以保证性能测试的工作质量。

 

软件性能测试作业指导书需要包含的内容有指导书编制的目的、适用的范围、各个角色的职责、评测的流程、以及记录文件。

软件性能测试

软件测试过程一般包括任务接收、测试计划制定、测试需求分析、测试场景设计、测试准备、测试执行、测试结果分析、回归测试、报告编制、项目结束等活动。项目负责人可以根据项目具体情况对流程进行简化。

 

其中任务接收、测试计划制定这些跟前面我们讲到的功能测试指导书大同小异,我们就不再一一展开了。下面我们重点看一下后面几个测试环节。

 

在需求分析阶段分为性能诊断优化部分和性能指标验证部分。需要明确的问题有:性能问题现象、发生条件及资源日志等情况;分析系统是什么样的部署加购;性能指标分析;技术实现分析;业务运行分析。

 

在场景设计环节,需要针对性能测试需求分析结果,进行测试场景设计。常见的场景有:负载测试场景;压力测试场景;疲劳测试场景;并发测试场景;仿真测试场景;大数据量测试场景。接下来是测试准备环节,主要包括搭建测试环境、准备测试数据、 开发测试脚本、部署测试场景等。

 

然后,经过测试执行、测试结果分析、编写测试报告,直至最后的项目结束环节,整个性能测试的所有环节就完成了。

 

以上就是我们为大家整理的软件性能测试和功能测试作业指导书的编写,如果需要更加详细的内容可私信获取,也欢迎大家评论区交流讨论。

 

(谢绝转载)