/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

GB/T 25000.51解读——软件产品的性能效率怎么测?

GB/T 25000.51-2016《软件产品质量要求和测试细则》是申请软件检测CNAS认可一定会用到的一部国家标准。在前面的文章中,我们为大家整体介绍了GB/T 25000.51-2016《软件产品质量要求和测试细则》国家标准的结构和所涵盖的内容以及对软件产品的八大质量特性中的功能性进行了详细解读。本文继续为大家解读软件产品的性能效率测试。

软件检测CNAS认可

软件产品的性能效率与在指定条件下所使用的资源量有关,主要包括:时间特性、资源特性、容量、依从性四个方面。首先我们先来看一下时间特性。

 

时间特性

 

时间特性指的是产品或系统执行其功能时,其响应时间、处理时间及吞吐率满足需求的程度。

 

主要体现在软件功能操作的响应时间、处理时间、吞吐率是否符合预期的要求。即响应时间、处理时间、吞吐率是否符合需求规格说明书中的要求。

 

响应时间是指用户发起一个请求开始,到接收到处理结果所经历的时间。处理时间是服务器端处理请求的时间。

 

吞吐率是指单位时间内系统处理的客户请求的数量。可用请求数/秒或页面数/秒、访问人数/天或处理的业务数/小时、字节数/天等单位来考察网络流量。

 

资源利用性


资源利用性指的是时间特性指的是产品或系统执行其功能时,所使用资源数量和类型满足需求的程度。

 

主要体现在服务器端的资源利用率是否符合预期要求。一般是指服务器硬件资源利用率,包括:CPU利用率、可用内存、磁盘I/O、带宽等指标。也可指相关软件的资源利用率,如数据库的数据缓冲命中率等。

 

资源利用率指标并不是越高越好,应保持一定余量;同时也不是越低越好,这样也造成资源浪费。

 

容量

 

容量指的是产品或系统参数的最大限量满足需求的程度。软件的最大容量是否符合预期的要求,包括软件所能支撑的最大并发用户数、可存储的最大数据量、数据处理容量、最大的交易吞吐量等。交易吞吐量,如,TPS达到100笔/秒;数据处理容量,如,大数据平台每秒处理的数据量达到10万条。

 

依从性

 

依从性指的是产品或系统遵循与性能效率相关的标准、约定或法规以及类似规定的程度。简而言之就是软件功能运行效率是否符合相关标准、法规的要求。

 

软件产品的性能效率的测试技术指标可以参照下表。 

软件检测CNAS认可

后面的文章会继续针对软件产品的其他质量特性进行解读,欢迎大家继续关注。

 

(谢绝转载)